Disclaimer
De website www.dowi.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, foto’s, filmpjes en alle door gebruikers gegenereerde inhoud, is eigendom van DoWi Handelsonderneming B.V. (hierna: DoWi). De onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op de gehele website. Door het bezoeken van de website stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn. DoWi behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving, op ieder moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen.

Intellectueel eigendom
Op de vorm en inhoud van deze website rusten de intellectuele eigendomsrechten van DoWi. Het is bezoekers toegestaan de aangeboden informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of af te drukken. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DoWi niet toegestaan de aangeboden informatie voor commerciële doeleinden te gebruiken, breed te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen.

De product- of dienstnamen of logo’s van DoWi waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn handelsnamen of geregistreerde merken van de leveranciers van DoWi. Het ontbreken van een product- of dienstnaam of logo impliceert niet dat DoWi of haar leverancier afstand doet van haar intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de betreffende naam of logo.

Inhoud van de website
De inhoud van de website is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld en bestaat deels uit links naar websites en/of servers van derden. Ondanks constante zorg en aandacht voor alle aangeboden informatie, kan DoWi niet garanderen dat deze altijd volledig en/of juist is. DoWi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van schrijffouten, onvolledigheid of onjuistheid van informatie op de website. DoWi is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet correct weergeven van de website of mogelijke virussen die zich via de website verspreiden. Hoewel DoWi alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DoWi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Garantie
DoWi doet uitdrukkelijk afstand van alle uitdrukkelijke of impliciete garantiebepalingen en/of voorwaarden ten aanzien van alle goederen of diensten die waarnaar op deze website wordt verwezen, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantiebepalingen en/of voorwaarden ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor bepaalde doeleinden van goederen of diensten. Aan de op de website weergegeven informatie kan dan ook geen recht worden ontleend.

DoWi sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Informatie (van derden)
Deze website bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites en/of servers van derden. DoWi heeft geen invloed op deze websites van derden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie of schadelijk materiaal op de websites en/of servers van derden. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Privacy
DoWi zal door u verstrekte gegevens behandelen volgens de Privacy Policy van DoWi.

Vragen
Als u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u een e-mail sturen naar info@dowi.nl.

DoWi beheert de website vanuit het hoofdkantoor te Horst. Deze voorwaarden dienen naar Nederlands recht te worden geïnterpreteerd. Uit deze voorwaarden voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Gebruik van de website houdt instemming in met onze Gebruiksvoorwaarden. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 3 februari 2021.

Auteursrecht © 2021 DoWi Handelsonderneming B.V. Alle rechten voorbehouden.