Algemene voorwaarden DoWi Handelsonderneming B.V.: levering van sanitaire producten en het geven van (beperkte) advies

1. Partijen

1.De Klant: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen en diensten van DoWi.

2. DoWi Handelsonderneming B.V.: DoWi, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12047341, gevestigd aan de Hertog van Gelresingel 16 (5961 TB) te Horst, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

3. Verdere gegevens van DoWi:

Website: www.dowi.nl
E-mailadres: info@dowi.nl

Telefoonnummer: 077 – 398 3930 & 06 – 2055 5536

Btw-identificatienummer: NL810531768B01

2. Toepasselijkheid

1. DoWi verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van DoWi en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van De Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door DoWi, in het kader van een effectieve uitvoering, bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds heeft een geldigheidsduur van 30 dagen en is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door DoWi is aangegeven. Mondelingen toezeggingen van het personeel van DoWi binden DoWi niet, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door DoWi zijn bevestigd.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3. De prijzen zoals vermeld in de offerte of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

4. Alle opgaven van DoWi van getallen, maten, gewichten en kleur van de goederen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van DoWi.

5. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens DoWi.

7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat DoWi een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat DoWi, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

8. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.

9. Het is niet toegestaan om de goederen van DoWi door te leveren aan derden.

10. Het is niet toegestaan het verstrekte materiaal van DoWi (anders dan voor eigen gebruik) op enige wijze te vermenigvuldigen en/of openbaar te maken.

4. Uitvoering en levering

  1. De goederen van DoWi hebben een ondersteunende functie en kunnen derhalve nimmer een bepaald resultaat of effect garanderen, de leveringen en het geven van (beperkte) advies van DoWi worden derhalve uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst DoWi uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de daadwerkelijke resultaten of effecten.

2. De Klant stelt DoWi in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door DoWi. Ook eventuele adreswijzigingen en/of wijzigingen in telefonische bereikbaarheid dienen zo spoedig mogelijk aan DoWi kenbaar te worden gemaakt.

3. DoWi zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor De Klant DoWi altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

4. Indien DoWi voor de bezorging/levering zorgdraagt, dient De Klant een bezorgadres door te geven waar DoWi de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien De Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van De Klant. De Klant zal alsdan een bericht ontvangen dat de goederen kunnen worden afgehaald op een door DoWi aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

5. Indien levering plaatsvindt in de vestiging van DoWi en De Klant derhalve daar de goederen ophaalt, dient De Klant zich te houden aan de overeengekomen leveringsdatum en/of -tijd. Indien De Klant de goederen niet op de overeengekomen datum afhaalt, heeft DoWi de mogelijkheid om de redelijke kosten voor stalling van de goederen op De Klant te verhalen.

6. Het staat DoWi vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

7. Levering van goederen geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op De Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van De Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
8. DoWi is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DoWi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Door goedkeuring kan DoWi niet meer worden aangesproken of gebreken die ten tijde van de goedkeuring redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DoWi een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.

10. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, geschiedt levering vanaf € 750,- (exclusief omzetbelasting) “franco afleveringsadres” voor zover dat via een verharde weg bereikbaar is en op de begane grond.
11. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt er per levering die lager betreft dan € 750,- (exclusief omzetbelasting) de vracht-, administratie- en orderbehandelingskosten in rekening bij De Klant gebracht.

5. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren goederen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op De Klant nadat deze al hetgeen De Klant ter zake uit de overeenkomst aan DoWi verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is De Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. De Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om DoWi tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer De Klant in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is De Klant verplicht op verzoek van DoWi alle benodigde medewerking te leveren waardoor DoWi weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van DoWi de goederen voor eigen kosten retour te zenden.

6. Verbintenissen van De Klant

1. De Klant stelt DoWi in de gelegenheid de overeenkomst uit te voeren. De Klant verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door DoWi. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) Op het door De Klant opgegeven afleveradres aanwezig zijn op de overeengekomen leverdatum en -tijd.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient De Klant DoWi hieromtrent tijdig te informeren. DoWi is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan De Klant in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is DoWi niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan De Klant te vergoeden.

4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DoWi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DoWi worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan DoWi zijn verstrekt, heeft DoWi het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

5. Voorafgaand aan de uitvoering dient De Klant de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan DoWi te verschaffen, zoals tekeningen en berekeningen. DoWi zal deze naar haar beste weten beoordelen. DoWi is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door De Klant.

6. De Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van DoWi en/of derden.

7. Na de dag waarop het werk als (op)geleverd geldt, is het werk voor risico van De Klant. Er kan geen beroep op enige garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van de geleverde goederen, door bijvoorbeeld het niet regelmatig schoonmaken van de goederen of het tegengaan van roest.
8. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door DoWi eveneens geen garantie verstrekt.

7. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant aanvaardt dat alle goederen worden verkocht met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Er worden geen andere garanties verleend, dan voor zover de leverancier van DoWi garantie verstrekt of anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient De Klant binnen 5 dagen na levering DoWi hieromtrent schriftelijk te informeren.

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal DoWi het gebrek voor zover DoWi is toe te rekenen kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft De Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij De Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde. Het voorgaande geldt zonder dat De Klant recht heeft op enige schadevergoeding. Indien De Klant eventuele (onder)aannemers inschakelt voor het installeren van de goederen van DoWi, zal De Klant in het geval dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming die aan de (onder)aannemer is toe te rekenen of de (onder)aannemer anderszins jegens De Klant of derden aansprakelijk is, deze schade rechtstreeks op de (onder)aannemer verhalen en DoWi dienaangaande vrijwaren.

4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan De Klant is toe te rekenen of De Klant DoWi omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan De Klant is toe te rekenen ligt bij De Klant.

5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

6. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien de goederen onjuist of onzorgvuldig zijn gebruikt. De Klant is verplicht de goederen te gebruiken volgens de daarvoor bestemde documenten, zoals een instructiehandleiding en/of instructies op de verpakking van de goederen van DoWi. De Klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.

7. Mocht DoWi onverwijld jegens De Klant aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door DoWi gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

8. Aansprakelijkheid van DoWi reikt te allen tijde niet tot lichamelijk letsel of gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

9. De Klant vrijwaart DoWi voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat DoWi heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door De Klant onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden of in afwijking van deze algemene voorwaarden.
10. DoWi doet geen onderzoek naar individuele medische/lichamelijke of andere negatieve gevolgen voor een persoon bij het gebruik van de goederen. De goederen zouden ook een allergische reactie kunnen opwerpen. Een te hoge intensiteit van het gebruik van de goederen kan tot licht lichamelijk letsel leiden. De Klant is zelf verantwoordelijk dergelijke invloeden te onderzoeken en daarvoor is De Klant verplicht de goederen voorzichtig te testen, de intensiteit langzaam op te bouwen en bij (de schijn van) een negatieve invloed zich direct te onthouden van verder gebruik. In dat geval adviseert DoWi contact met haar op te nemen om verdere mogelijkheden te bekijken.
11. DoWi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade voortvloeiend door onjuistheden in de verstrekte besparingsberekening. Aan de besparingsberekening kunnen geen rechten worden ontleend.
12. De Klant vrijwaart DoWi voor alle aanspraken van derden terzake van de door

DoWi geleverde goederen waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.
13. DoWi is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van het gegeven advies door DoWi aan De Klant. Aan het gegeven advies van DoWi kunnen geen rechten aan worden ontleend.

14. In alle gevallen is de termijn waarbinnen DoWi tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.

15. DoWi levert goederen die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De geleverde goederen van DoWi zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Het verkopen of installeren van de geleverde goederen van DoWi in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn of niet zijn toegestaan en geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van De Klant. De Klant vrijwaart DoWi voor alle mogelijk schade en kosten die hieruit mochten voortvloeien.

8. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient De Klant het verschuldigde factuurbedrag in zijn geheel voorafgaand aan de levering van DoWi te voldoen. Facturen dienen in elk geval binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking. DoWi is direct na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd om de factuur te sturen.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is DoWi terstond gerechtigd om De Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DoWi is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. Alle prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstoffen- en materiaalprijzen, invoerrechten, vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot een 20% of meer verlaging of verhoging van de kostprijs van DoWi leidt, heeft DoWi het recht de overeengekomen prijs gedurende de overeenkomst aan te passen.

9. Beëindiging van de overeenkomst

1. DoWi heeft het recht de overeenkomst met De Klant met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

a) De Klant zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DoWi ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan De Klant (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of De Klant in staat van faillissement wordt verklaard, De Klant een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of De Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;

c) Er op een aan De Klant toekomend recht beslag wordt gelegd;

d) De Klant (natuurlijke persoon) komt te overlijden.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door De Klant aan DoWi verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is De Klant een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

3. In geval van beëindiging van de overeenkomst zal De Klant op verzoek van DoWi alle benodigde medewerking leveren waardoor DoWi weer onbezwaarlijk over geleverde zaken kan beschikken.

4. De Klant heeft geen herroepingsrecht, omdat De Klant heeft verklaard niet als consument te handelen, maar in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het geval dat De Klant toch consument zou zijn, heeft hij wel een herroepingsrecht, voorzover de geleverde producten geen maatwerk betreffen.

5. Art 7:408 is uitgesloten. De Klant heeft geen mogelijkheid om de overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DoWi geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, meer dan 50% ziekte van het personeel van DoWi, import- en/of exportbeperkingen van welke aard dan ook en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van DoWi opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor DoWi onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is DoWi bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan De Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien DoWi bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Intellectueel eigendomsrechten
1. DoWi behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving.

2. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website en goederen van DoWi zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van DoWi of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

12. Wijzigingen van de algemene voorwaarden en vertalingen

1. DoWi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien De Klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.
2. Voor zover deze algemene voorwaarden tevens zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, is de Nederlandse versie leidend. De andere taal wordt als (vrijblijvende) service/hulp meegezonden. Bij (interpretatie)verschillen dient te allen tijde van de Nederlandse versie uit te worden gegaan.

13. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. DoWi is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van DoWi.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van DoWi valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van DoWi valt.

14. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien De Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.

2. De Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van De Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van De Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij De Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop De Klant of een door De Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet De Klant DoWi, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6. Als De Klant de overeenkomst herroept, ontvangt De Klant alle betalingen die De Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van De Klant voor een andere wijze van levering dan de door DoWi geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat DoWi op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van DoWi terug. DoWi betaalt De Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee De Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij De Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal De Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. DoWi is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of De Klant heeft aangetoond dat De Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop De Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan DoWi heeft medegedeeld, aan DoWi terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als De Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van De Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor De Klant te vergemakkelijken stelt DoWi het hieronder vermelde formulier aan De Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.

———————————————————————————————————-

Aan DoWi Handelsonderneming B.V.

Hertog van Gelresingel 16

5961 TB

Horst

Nederland

info@dowi.nl

www.dowi.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de levering van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

• Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

• Naam/Namen consument(en)

• Adres consument(en)

• Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

• Datum(*)